Obchodní podmínky

 

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu www.pozarni-zbozi.cz. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.
Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.pozarni-zbozi.cz je Jan Benda, se sídlem Terezie Brzkové 26, PSČ 318 00 Plzeň, IČ: 722 88 191. Místem plnění i odběrním místem v případě osobního odběru ze všech smluvních vztahů je: Studentská 286, PSČ 330 27 Vejprnice.
 
Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky.
 

2. Vymezení pojmů

•  Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně prodávající.
•  Spotřebitel – je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
•  Kupující, který není spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 

3. Uzavření kupní smlouvy

Řádně vyplněná a prostřednictvím internetového obchodu www.pozarni-zbozi.cz odeslaná popř. prostřednictvím telefonu učiněná objednávka kupujícího je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím.
 
Prodávající potvrdí neprodleně obdržení objednávky ve smyslu § 1827 odst. 1 občanského zákoníku prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží ze strany prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího prostřednictvím e-mailu nebo telefonu.

Spotřebitel má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Tuto skutečnost je spotřebitel povinen prodávajícímu oznámit e-mailem nebo telefonicky.
 
V případě, že kupující chce zrušit objednávku na zboží, které bylo pro něj po dohodě speciálně objednáno, je stanoven storno poplatek ve výši 50 % z kupní ceny zboží.
Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.
 
Kupní smlouva je po uzavření archivována pouze po dobu nezbytně nutnou pro její vyřízení, přičemž po tuto dobu je možné ji na písemnou žádost spotřebitele zpřístupnit. Měnit objednávku a opravovat chyby lze do okamžiku předání zboží k odeslání.
 

4. Odstoupení spotřebitele od smlouvy

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží (u kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží) podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku.
 
Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího, kterým je Jan Benda, Studentská 286, PSČ 330 27 Vejprnice, IČ: 722 88 191, e-mail: info@pozarni-zbozi.cz formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb  nebo e-mailem). Text odstoupení musí vždy obsahovat číslo objednávky, jméno a příjmení objednávajícího a v případě že zboží již bylo doručeno i datum doručení. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 
Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, budou mu vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu dojde oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, všechny platby, které od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím nevzniknou spotřebiteli další náklady. Platbu vrátí prodávající až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li spotřebitel, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, musí spotřebitel zaslat zpět nebo je předat na adrese: Jan Benda, Studentská 286, PSČ 330 27 Vejprnice, přičemž spotřebitel ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle prodávajícímu  zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
 
Spotřebitel nemůže v souladu s § 1837 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy:
 
•  o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
•  o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
•  o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 
Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno. Nelze také odstoupit od smlouvy na zboží, jehož charakter to vylučuje, zejména z hygienických důvodů. Pokud bude vrácené zboží neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, může prodávající uplatnit náhradu škody.
 

5. Odstoupení kupujícího, který není spotřebitelem, od smlouvy

V případě kupujícího, který není spotřebitelem, není možné od smlouvy odstoupit.
 

6. Doprava

Náklady na poštovné i balné, které kupující zvolil v objednávce, nese kupující a tyto náklady se řídí aktuálním ceníkem prodávajícího. Přepravní podmínky se vždy řídí přepravními podmínkami přepravce!
 
Objednané zboží se zasílá poštou (zpravidla tzv. Balík do ruky) nebo prostřednictvím služby PPL. Pouze v případě rozměrnějších zásilek (např. káď, přenosné stříkačky, překážky apod.) se využívá služeb jiného vhodného dopravce. V případě, že jste na rozvozové trase prodávajícího, je možné po dohodě individuální dodání zboží.
Cena dopravného se liší podle rozměru, přepravní hmotnosti objednaného zboží a zvoleného způsobu dopravy - viz tabulka. 


ČESKÁ REPUBLIKA

 Ceny dopravného jsou uváděny včetně DPH. Při objednávce zboží v hodnotě nad 14.000 Kč bez DPH, dopravné ZDARMA. Toto se nevztahuje na zboží u kterého je v popisu zboží uvedeno "Na toto zboží se nevztahuje doprava zdarma !". Prodávající si vyhrazuje si právo změny způsobu dopravy objednaného zboží, je-li to z přepravních důvodů nutné. 

 
Česká pošta         
Hmotnost
Cena
0 - 0,4 kg
95 Kč
0,5 - 5 kg
145 Kč
 
PPL                                                       
Hmotnost
Cena
1 - 20 kg
120 Kč
20,1 - 50 kg
161 Kč
50,1 - 80 kg
220 Kč
L
242 Kč
T
363 Kč
Externí dopravce    
 Hmotnost  Cena
 L  1000
 T  2000
 ST  3000
 
Zásilkovna - výdejní místo

Hmotnost

Cena

0 - 5 kg

85 Kč

 
Zásilkovna - na adresu

Hmotnost

Cena

0 - 5 kg

110 Kč

 
Dobírka - nejpoužívanější způsob platby. Peníze za zboží platíte až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli (kurýrovi) nebo na poště.
Při zvolení varianty dodání zboží "Českou poštou na dobírku", se účtuje 49 Kč včetně DPH.
Při zvolení varianty dodání zboží "PPL na dobírku", se účtuje 45 Kč včetně DPH.


SLOVENSKO

Ceny dopravného jsou uváděny včetně DPH. 
Prodávající si vyhrazuje právo změny způsobu dopravy objednaného zboží, je-li to z přepravních důvodů nutné.

 
PPL

Hmotnost

Cena

0 - 20 kg

285 Kč

20,1 - 30 kg
398 Kč
 
Zásilkovna

Hmotnost

Cena

0 - 5 kg

205 Kč

Dobírka - nejpoužívanější způsob platby. Peníze za zboží platíte až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli (kurýrovi).
Při zvolení varianty dodání zboží "PPL na dobírku", účtujeme 50 Kč včetně DPH (lze pouze do částky odpovídající 2.000 euro).
 
 

NĚMECKO, POLSKO

Ceny dopravného jsou uváděny včetně DPH. 
Prodávající si vyhrazuje právo změny způsobu dopravy objednaného zboží, je-li to z přepravních důvodů nutné.   

 
PPL
Hmotnost
Cena
0 - 10 kg
454 Kč
10,1 - 20 kg
557 Kč
20,1 - 30 kg
684 Kč
 
 

7. Dodací lhůty

Dodací lhůta je u zboží "skladem" 2 - 5 pracovních dnů, u zboží "skladem u dodavatele" zpravidla 1 - 3 týdny. V případě zhotovování zboží "na objednávku" výrobci nebo dovozem zboží od zahraničních výrobců může být tato doba 2 - 4 měsíce. O delší dodací lhůtě budete předem prodávajícím informováni.
 

8. Platební podmínky

•   Dobírka - peníze za zboží platí kupující až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli (kurýrovi) nebo na poště.
•  Bankovní převod - platba  se provádí na účet 2200257520/2010. Jako variabilní symbol použijte číslo objednávky - toto je vygenerováno současně s celkovou částkou v potvrzovací zprávě o přijetí objednávky. V případě, že platba předem nebude na účet prodávajícího připsána do jednoho týdne po odeslání objednávky, bude objednávka automaticky stornována!
•  V případě, že objednávajícím je obec nebo Sbor dobrovolných hasičů, je možné po předchozí dohodě možná platba formou faktury zaslané současně se zbožím. Vyhrazujeme si právo platbu za zboží formou faktury odmítnout!
•  Hotově (osobní odběr) - zboží zaplatí kupující v hotovosti při převzetí zboží na adrese prodávajícího: Studentská 286, PSČ 330 27 Vejprnice, a to po potvrzení  e-mailem nebo telefonicky ze strany prodávajícího, že zboží je na uvedené adrese připraveno skladem.
 

9. Práva z vadného plnění a záruka na jakost v případě kupujícího, který je spotřebitelem

Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti
 
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo: 
•  na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
•  na odstranění vady opravou věci,
•  na přiměřenou slevu z kupní ceny,
•  odstoupit od smlouvy.
 
Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. To neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
 
Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.
 
Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí:
 
•  došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
•  použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
•  nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním  nebo opomenutím, 
•  prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
 
Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
 
Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.
 
Určují-li smlouva a prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší. Ujednají-li však strany jinou záruční dobu, než jaká je vyznačena na obalu jako doba použitelnosti, má přednost ujednání stran.
 
Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.
 
Práva z vady a ze záruky na jakost se uplatňují u prodávajícího na této adrese:
Pro zaslání zboží i pro osobní doručení: Studentská 286, PSČ 330 27 Vejprnice
 

10. Záruka za jakost v případě kupujícího, který není spotřebitelem

Prodávající neposkytuje kupujícímu, který není spotřebitelem, záruku za jakost zboží není-li tak výslovně mezi smluvními stranami sjednáno. Odpovědnost prodávajícího za vady se v takovém případě řídí občanským zákoníkem.
 

11. Práva z vadného plnění

Prodávající odpovídá kupujícímu, který je spotřebitelem, že zboží při převzetí nemá vady, zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
•  má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
•  se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
•  věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
•  je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
•  věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady do 24 měsíců od převzetí zboží.
 
Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 
Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 
Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 
Práva z vady se uplatňují u prodávajícího na této adrese:
Pro zaslání zboží i pro osobní doručení: Studentská 286, PSČ 330 27 Vejprnice
 
Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje.
Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.
 

12. Ceny a platnost nabídky

Všechny ceny jsou uvedeny s DPH, která je platná v okamžiku odeslání objednávky. V případě, že se DPH do uzavření kupní smlouvy popř. do odeslání zboží změní, je kupující s přihlédnutím k druhu platby zvolené kupujícím povinen uhradit nedoplatek kupní ceny popř. prodávající neprodleně zašle kupujícímu e-mailem zprávu s výzvou o sdělení, kam je možné uhradit kupujícímu přeplatek kupní ceny. Součástí dodávky zboží je řádný daňový doklad. Veškeré ceny zboží včetně akčních platí do odvolání nebo do vyprodání zásob.
 

13. Věrnostní slevy

Věrnostní slevu získává každý registrovaný nakupující, který v předešlém kalendářním roce na tomto e-shopu nakoupil jakékoliv zboží. Sleva ve výši 3 % z celkové hodnoty uskutečněných nákupů v jednom kalendářním roce se poskytuje formou odpočtu z ceny první objednávky uskutečněné v roce následujícím. Celková cena této objednávky musí před odečtením poskytnuté slevy činit minimálně pětinásobek slevy.
 

14. Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které jsou prodávajícímu sděleny, nebudou bez souhlasu kupujícího poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kupující může kdykoliv požádat o jejich změnu či vymazání e-mailem.
 

15. Závěrečné ujednání

Objednávka spotřebitele je po svém doručení prodávajícímu jako návrh na uzavření kupní smlouvy archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou spotřebiteli zřejmé z vlastního procesu objednávky. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění samotné objednávky nese kupující.
 
Banner na podstránkách

Jsme tu pro profesionály, dobrovolné a sportovní hasiče

Naše firma vznikla v roce 2002. Od té doby se nám podařilo, díky osobnímu přístupu k našim partnerům a zákazníkům, dostat do podvědomí alespoň části odborné veřejnosti.

V naší nabídce najdete výzbroj a výstroj pro profesionální i dobrovolné hasiče, vybavení pro požární sport, vybavení pro mladé hasiče i předškolní minihasiče. Nabídka je doplněna o upomínkové předměty i hračky - vždy s hasičskou tematikou.

hasic