Kartuše tuhého smáčedla KTS DUO Mini 32x130 mm

Kartuše tuhého smáčedla KTS DUO Mini 32x130 mm

Tuhé smáčedlo KTS DUO Mini D25 je určeno k hašení požárů třídy A, používá se jako přísada do vody výhradně při aplikaci v řadě proudnic a přiměšovačů. Slouží jako náplně pro zařízení programu Aqua Eco. Smáčedla byla vyvinuta pro použití zvláště tam, kde je nutné používat vodu ve velkých objemech, která se použitím smáčedla sníží. Smáčedla KTS DUO Mini D25 se používají jako přísada do vody se samovolným způsobem přiměšování z kartuše vložené do tubusu proudnice či přiměšovače. Teplota použití je omezena vlastnostmi vody, teplota skladování - 20 až +35 °C. Životnost kartuše je minimálně 5 let. KTS DUO Mini D25 díky velké vydatnosti a výraznému snížení spotřeby vody nachází využití především u požárů travních a lesních porostů, lesní hrabanky nebo rašelinišť, kde je zásobování vodou značně problematické, dále také u požárů seníků, stohů apod, kde smáčedlo usnadňuje protékání hasiva dovnitř hořlavého materiálu.

  • vydatnost jedné kartuše cca 2500 l při 25 °C
  • průměr kartuše 32 mm
  • délka 130 mm
  • cena za 1 ks

Skladem u dodavatele

220 Kč (9 € / kus) s DPH 182 Kč (8 € / kus) bez DPH

ks

Neváhejte se nás ptát
Zeptejte se nás
 *
 *
 *
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.

Popis

POPIS PRODUKTU

Kartuše tuhého smáčedla KTS DUO se používá jako ekologická přísada do vody pro zvýšení hasební účinnosti při hašení požárů třídy A. Smáčedlo je použitelné se sladkou i mořskou vodou.
 
K přiměšování smáčedla z kartuše do vodního proudu se využívá přiměšovací tubus (např. DUO PTD 206), hasí se libovolnou proudnicí, monitorem nebo kropicí lištou. Taktéž lze použít kombinovanou proudnici s přiměšovacím tubusem.
Voda protékající přiměšovacím tubusem omývá kartuši a tím dochází k rozpouštění aktivních látek, které zlepšují hasební účinek. Smáčedlo snižuje povrchové napětí vody, díky tomu voda efektivně smáčí povrch a zároveň lépe zatéká do hloubky sypkého materiálu, resp. vsakuje do pevných látek. Tyto dva efekty výrazně zvyšují chladicí schopnost vody, urychlují uhašení a brání další progresi hoření.
 
Smáčedlo KTS DUO se doporučuje využít především při hašení požárů
¬ lesních, travních a zemědělských porostů, rašelinišť
¬ stohů, seníků, slamníků
¬ bytů, sklepů, skladů, prodejen
¬ výrobních a průmyslových provozů
¬ skládek, hald apod.
 
Výhody použití smáčedla KTS DUO:
EKOLOGIE – EKONOMIKA – KULTURA HAŠENÍ
¬ urychlení zásahu, zkrácení doby nasazení sil a prostředků, snížení škod způsobených požárem
¬ úsporu na provozních nákladech techniky (PHM, servisní intervaly, opotřebení)
¬ úsporu vody, významné snížení následných škod způsobených hasební vodou
¬ efektivní smáčení do hloubky při preventivním skrápění (např. lesní hrabanka)
¬ zajištění hasebního účinku na požáry materiálů běžně vodou nesmáčených (např. pneumatiky)
¬ nehrozí kontaminace životního prostředí konvenčním hasivem
 
TECHNICKÁ A PROVOZNÍ DATA
Vzhled: tuhá hmota zeleného až modrého odstínu
Složení: směs syntetických povrchově aktivních látek
Měrná hmotnost: (1,10 ± 0,05) g·cm-3
Teplota tání: vyšší než +200 °C
Rozpustnost: rovnovážná koncentrace ve vodě cca 1 g·l-1
                         v provozních podmínkách (přiměšování z tubusu PTD 206) cca 0,03-0,06 g·l-1
pH: 6,5 - 8,0 (vodný roztok 1 g·l-1)
Povrchové napětí: <30 mN·m-1 při 1,00 g·l-1; <45 mN·m-1 při 0,05 g·l-1
Smáčivost: prokázána dle EN 1772
Hasební účinnost: prokázána dle EN 3-7
Označení:                                   STANDARD D50x130     MINI D32x130     MINI D32x90
Průměr:                                         (50 ± 2) mm                  (32 ± 2) mm         (32 ± 2) mm
Délka:                                           (130 ± 5) mm                (130 ± 5) mm        (90 ± 5) mm
Hmotnost:                                      (280 ± 10) g                  (114 ± 4) g            (80 ± 4) g
Vydatnost* (25 resp.15°C):            5-10 m3                          2-4 m3             1,4 až 2,8 m3

* Vydatností se rozumí množství ošetřené hasební vody, přičemž 1 m3 = 1000 litrů. Při vyšší teplotě vody se rozpustnost kartuše zlepšuje a vydatnost se tím sníží. Naopak ve studené vodě kartuše vydrží déle, ale smáčivý efekt je slabší. Nicméně s ohledem na předpokládaný způsob použití je vliv teploty vody na hasební účinnost zanedbatelný.

NÁVOD K POUŽITÍ
Kartuše se vkládá po odstranění balicí fólie do síta přiměšovacího tubusu nebo kombinované proudnice. Pro dosažení optimální účinnosti a dlouhé doby zásahu se do tubusu vloží odpovídající počet kartuší tuhého smáčedla. Plnění menším množstvím smáčedla nemá zásadní vliv na hasební účinnost, zkracuje se však doba hašení se smáčedlem.
Přiměšovač:
K urychlení rozvinutí hadicového vedení pro zásah se smáčedlem je vhodné přiměšovač naplnit kartušemi před výjezdem a umístit blízko výtlačného hrdla. Přiměšovací tubus se připojuje na začátek útočného vedení, ideálně přímo na výtlak čerpadla. Výtlak čerpadla musí směřovat do otevřeného konce síta! Toto uspořádání je nejvýhodnější z hlediska obsluhy a doplňování smáčedlem, které zabezpečuje strojník. Přiměšovač se napojuje v kombinaci spojek B-B před rozdělovač nebo s přechodem B/C resp. B/C/D pro zásah jedním proudem.
Proudnice:
Použití smáčedla v kombinovaných proudnicích s přiměšovacím tubusem je analogické, vč. založení kartuše do suché, resp. nezavodňované proudnice již před zásahem.
 
Hasí se běžnou technikou s ohledem na situaci na požářišti. Při hasebním zásahu je vhodné skrápět i okolní plochy, které jsou díky ošetření hasivem efektivně smočeny a lépe odolávají vzplanutí a poškození sálavým teplem. V případě nutnosti použít během zásahu pěnidlo není nutné kartuši odstraňovat, pěnidlo je možno přimísit do používaného proudu se smáčedlem. KTS DUO funkčnost a účinnost pěnidla neovlivňuje.
Nejvyšší intenzity hašení se dosahuje na začátku, kdy se kartuše rozpouští nejrychleji a koncentrace účinných látek je nejvyšší. S dobou zásahu (s ubýváním kartuše v tubusu) klesá intenzita rozpouštění a zároveň i koncentrace hasebního roztoku. Tento způsob přiměšování zabezpečuje vysokou účinnost zásahu na začátku, kdy je intenzita hoření velká. S pokračující dobou hašení klesá rychlost rozpouštění, což zabezpečí dlouhou výdrž náplně smáčedla pro dokončení zásahu. Pro každý zásah se proto doporučuje připravit tubus zcela naplněný kartušemi.
Kontrola spotřeby kartuše se provádí vizuálně dle pěnivosti hasební vody – dopadající vodní proud vytváří slabou pěnu a do porézních materiálů vsakuje zjevně lépe než čistá voda.
Po ukončení zásahu se zbytek kartuše nechá uschnout (mimo tubus, nebo v tubusu nastojato tak, aby uvnitř nezůstala voda). Dbejte na odvodnění tubusu a usušení kartuše zvláště u pevně zabudovaných proudnic (vysokotlaké navijáky, hydrantové skříně), hrozí ucpání tubusu! Zbytek kartuše lze využít pro cvičné účely, mytí a odmašťování apod., případně lze tubus doplnit více zbytky kartuší pro další zásah.
 
OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Pouze pro profesionální použití. Tuhý koncentrát smáčedla KTS DUO je klasifikován jako nebezpečná směs s dráždivými účinky pro kůži a oči. Při manipulaci s tuhým koncentrátem se doporučuje používat rukavice nebo ruce po kontaktu s kartuší opláchnout vodou. Hasební roztok (voda ošetřená smáčedlem v souladu návodem) není nebezpečný a je biologicky snadno odbouratelný. Při použití nebyly pozorovány negativní vlivy na zdraví ani na životní prostředí.
První pomoc: Při zasažení není nutná okamžitá první pomoc. Koncentrát je dráždivý pro oči a u citlivých osob může působit dráždivě na pokožku. Zasažená místa omýt čistou vodou a případně ošetřit vhodným zvlhčujícím krémem. Při vniknutí do očí vyplachovat čistou vodou po dobu alespoň 10 minut. Při požití vypít větší množství vody, nevyvolávat zvracení. V případě přetrvávajících obtíží navštívit lékaře. Symptomatická léčba. Kompletní bezpečnostní údaje viz. bezpečnostní list.
 
SKLADOVÁNÍ A ÚDRŽBA
Kartuše se dodávají v kartonovém boxu, každá kartuše je zvlášť zabalena do plastové folie. Takto se skladují v originálních obalech na suchém místě, odděleně od potravin. Za těchto podmínek je životnost minimálně 5 let. Při uložení na zásahovém vozidle je třeba dbát, aby nedošlo k poškození plastového obalu, resp. aby rozbalené kartuše nebyly v kontaktu s vodou. Dlouhodobé skladování rozbalené kartuše ve vlhku může způsobit měknutí a omezení použitelnosti.
kartuse-drazkovana02

Kartuše tuhého smáčedla KTS DUO Mini 32x130 mm

220 Kč s DPH Skladem u dodavatele

ks

Banner na podstránkách

Jsme tu pro profesionály, dobrovolné a sportovní hasiče

Naše firma vznikla v roce 2002. Od té doby se nám podařilo, díky osobnímu přístupu k našim partnerům a zákazníkům, dostat do podvědomí alespoň části odborné veřejnosti.

V naší nabídce najdete výzbroj a výstroj pro profesionální i dobrovolné hasiče, vybavení pro požární sport, vybavení pro mladé hasiče i předškolní minihasiče. Nabídka je doplněna o upomínkové předměty i hračky - vždy s hasičskou tematikou.

hasic